خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو بر فراز رود، در میان جنگل
قطعه موسیقی که در این قسمت نحوه نواختن آن به شیوه ساده نشان داده شده است "بر فراز رود، در میان جنگل" نام دارد.