خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو یک قطعه تکنوازی درامز
در این ویدئو شاهد یک قطعه تکنوازی سولو درامز هستید که در ابتدا با ریتمی آرام شروع شده و شما می‌توانید با نوازنده همراهی کنید. سپس یک ریتم تند شروع شده و هنرنمایی‌های فردی نیز چاشنی آن می‌شود.