خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مجسمه قورباغه داستانی
در این قسمت با اره برقی روی تکه‌ای چوب خام کار می‌شود تا در نهایت شکل شخصیت داستانی یک قورباغه را به خود می‌گیرد.