خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو طراحی کلبه چوبی کوچک
در این بخش در ابتدا طرح اولیه و ساده کلبه چوبی را می‌کشیم، سپس سعی می‌کنیم با سایه زدن به نقاش حجم و بعد دهیم که نقاشی طبیعی‌تر به نظر برسد.