خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو راک بیسیک
با نحوه نواختن سبک راک بیسیک در ساز کاخن در این ویدئو آشنا شوید.