خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فردریک شوپن، پرلود 11، اپوس 28
این ویدیو پرلود 11 از اپوس 28 فردریک شوپن را با اجرای یوندی لی نشان می‌دهد.