خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فردریک شوپن، پرلود 9، اپوس 28
اجرای پرلود 9 از اپوس 28 فردریک شوپن از یوندی لی را در این ویدیو به تماشا بنشینید.