خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو فردریک شوپن، پرلود 8، اپوس 28
یوندی لی در این قسمت پرلود 8 از اپوس 28 فردریک شوپن را به زیبایی می‌نوازد.