خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فردریک شوپن، پرلود 7، اپوس 28
در این قسمت پرلود 7 از اپوس 28 فردریک شوپن را با اجرای یوندی لی خواهید دید.