خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فردریک شوپن، پرلود 6، اپوس 28
در این قسمت پرلود 6 از اپوس 28 فردریک شوپن را به تماشا خواهید نشست.