خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فردریک شوپن، پرلود 5، اپوس 28
در این قسمت اجرای پرلود 5، اپوس 28 از فردریک شوپن که یوندی لی آن را می‌نوازد را خواهید دید.