خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو فردریک شوپن، پرلود 4، اپوس 28
پرلود 4 از اپوس 28 فردریک شوپن در این ویدئو با دستان یوندی لی نواخته می‌شود.