خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فردریک شوپن، پرلود 3، اپوس 28
در این قسمت می‌توانید نواختن اپوس 28 از پرلود شماره 3 فردریک شوپن را با اجرای یوندی لی بشنوید.