خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو مجسمه ایرلندی- بخش 1
در این قسمت و دو قسمت بعدی شاهد ساخته شدن یک آدمک چوبی کوچک خواهید بود که ریشه آن به فرهنگ ایرلندی برمی‌گردد. در این ویدئو طرح کلی مجسمه روی چوب خام کنده کاری می‌شود.