خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو فیلترهای مناسب برای عکاسی از طبیعت- 4
در این ویدئو به مزایای فیلتر ND مدرج و انواع آن و همچنین محاسن آن نسبت به استفاده از حالت HDR اشاره شده است.