خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو فیلترهای مناسب برای عکاسی از طبیعت- 3
در این قسمت به معرفی و ارائه نکاتی در خصوص استفاده از فیلتر ND پرداخته شده که در عکاسی طبیعت و تعدیل نور آسمان کاربرد دارد.