خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی پرتره- 1
این بخش در ابتدا به معرفی اصول و شرایط کشیدن نقاشی پرتره با استفاده از تکنیک قلم و جوهر می‌پردازد. سپس کشیدن طرح یک پرتره از روی یک تصویر آغاز می‌شود.