خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو معرفی و ابزار کار- 1
هدف از دوره نقاشی با قلم و جوهر در این قسمت شرح داده شده است. همچنین تعدادی از ابزارهای مورد نیاز برای پرداختن به این هنر نیز در این بخش معرفی شده‌اند.