خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو ترکیب رنگ- 2
در این بخش با استفاده از رنگ روی طرح اولیه‌ای که در قسمت قبل رسم شد کار می‌شود و درجات مختلفی از رنگ روی اثر اعمال می‌شود که با ایجاد سایه روشن جهت تابش نور و فرم شکل را مشخص می‌کند.