خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو قطعه "جلال و جبروت"
قطعه "جلال و جبروت" از جمله قطعه‌های معروف ادوارد الگار است که در این ویدیو نحوه نواختن آن با استفاده از ساز ملودیکا نشان داده شده است.