خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گریم بریدگی ساختگی
گریم چند بریدگی ساختگی روی دست با استفاده از چسب و خودکار را در این ویدیو انجام داده‌ایم.