خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو قطعه "بینگو"
در این ویدیو نحوه نواختن قطعه "بینگو" روی ساز ملودیکا به صورت مرحله به مرحله با هر دو دست، دست راست و دست چپ و با دو سرعت عادی و آهسته نشان داده شده است.