خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو صلح و میوه
این ویدئوی کوتاه با کشیدن یک سیب و یک انار قاچ خورده شروع می‌شود و سپس کبوتری مانند کبوتر صلح با یک خوشه گندم را خواهید دید که به سمت میوه‌ها می‌آید.