خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو آبادی و ویرانی
بر خلاف ویدیوهای قبل در این قسمت ریخته شدن شن روی صفحه را نخواهید دید و در آن از تصاویر آماده استفاده شده است. در این تصاویر تقابل آبادی و ویرانی نشان داده شده است.