خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو گذر زمان
این تصاویر با یک کویر بایر شروع می‌شود و کم کم منظره یک شهر را در آن می‌بینیم که مردی از پشت شیشه به آن نگاه می‌کند و سپس مفهوم گذر زمان را در تصاویر خواهید دید.