خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تاج مفتولی جواهرنشان
اگر مقداری مفتول و جواهر بدلی تهیه کنید می‌توانید با مقداری مهارت این تاج جواهرنشان را با طرح‌‌های مختلف درست کنید.