خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نقاشی با نخ
هنرمند در این ویدئو برای نقاشی از تکنیک خاص و جالبی استفاده کرده است. او رشته ‌های نخ را در رنگ‌های مختلف فرو می‌برد و سپس نخ را روی کاغذ سفید می‌گذارد.