خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو شب رویایی
در این قسمت با منظره‌ای رویایی از یک دریاچه در شب هنگام مواجه خواهید شد که همه چیز از جمله یک تک درخت خشک زیبا در آن زیر نور قرص کامل ماه می‌درخشد.