خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی فیروزه‌ای
نقاشی که در این قسمت کشیده می‌شود با ترکیب و ریختن رنگ اکریلیک روی بستری شبیه به یک کاشی ایجاد می‌شود و بافت و شکل آن به سنگ‌های معدنی و شاید بتوان گفت فیروزه شباهت دارد.