خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو پرسپکتیو دو نقطه‌ای 2
در این بخش از طراحی پرسپکتیو دو نقطه‌ای خواهید آموخت تا افراد را نیز طراحی کرده و به آنها بنا به خواسته خود زاویه و بعد خاص ببخشید.