خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو پارک اسکیت
در این ویدیو به روایت تصویر به شما نشان داده ایم که چگونه یک پارک را به آن شکلی که لازم است ترسیم کنید و نیز یک زمین اسکیت در آن طراحی کنید.