خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو طراحی اولیه یک سالن
کشیدن انواع فضاها در طراحی معماری کار بسیار متفاوتی از طراحی‌های دیگر خواهد بود چراکه بعد و زوایای مختلف را باید در طرح خود نشان دهید. در این ویدیو به شما آموزش داده می‌شود تا یک طرح اولیه از فضای یک سالن عمومی در ساختمان را رسم کنید.